Författat av Daniel Bjärsholm:

Den 11-12 november anordnades SVEBI:s (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) årliga konferens vid Linnéuniversitetet, Växjö. Årets huvudtema var olika aspekter på hållbar idrott och ett inslag var en workshop om idrottens samhällsnytta. Under denna workshop presenterade Daniel Bjärsholm och Katarina Schenker vårt projekt om hur idrott på innovativa sätt kan användas som ett medel för att nå och skapa olika sociala värden i samhället. Presentationen innehöll tre delar: en kortfattad genomgång av det relativt nya begreppet socialt entreprenörskap och en forskningsöversikt av vad som är gjort om socialt entreprenörskap inom idrott.


Bild 1: Daniel Bjärsholm, doktorand, presenterar socialt entreprenörskap.

Avslutningsvis gavs ett konkret och praktiskt exempel på en socialt entreprenöriell förening på den småländska landsbygden som använder idrotten som ett medel för att stärka människors sociala tillvaro. Exemplet handlade om Visingsö allmänna idrottssällskap (VAIS). Workshopen avslutades sedan med intressanta inspel och frågor från den stora åhörarskaran, som bestod både av forskare och kommunpolitiker. Diskussionerna fortsatte efter avslutad workshop. Många var intresserade av Visingsö AIS:s innovativa och diversifierade arbetssätt för att inkludera alla och stärka den sociala tillvaron.

Vid ett senare tillfälle under konferensen stod själva begreppsdefinitionen av socialt entreprenörskap inom idrott i centrum. Tomas Peterson presenterade forskargruppens förslag på definition vilken innefattar följande fem kriterierna:

1. Socialt entreprenörskap inom idrotten karakteriseras av en verksamhet som korsar gränser mellan samhällets olika sektorer.

2. Detta korsande av gränser medför att analysen av socialt entreprenörskap inom idrotten grundar sig på ett konfliktperspektiv.

3. Socialt entreprenörskap inom idrotten använder idrotten som medel, inte som mål.

4. Det ”sociala” inom idrottens sociala entreprenörskap är definierat utifrån statens mål för idrottsverksamheten, och har samma innehåll som begreppet föreningsfostran.

5. I socialt entreprenörskap används pengarna (vinsten) som medel, inte som mål.

För en mer heltäckande beskrivning av konferensen se konferensrapporten på Idrottsforum.org som Daniel Bjärsholm är medförfattare till.